Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen

Prosjektperiode:
Fase 1:
2013 - 2014
Fase 2: 2015 - 2018 

Hovedmål: Styrke Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen. 

Delmålsettinger:  

  • Avklare hvordan Tynset kan styrke sin posisjon som ett av to regionsentrene i Fjellregionen og iverksette tiltak i tråd med dette. 
  • Avklare hvordan Røros kan styrke sin posisjon som ett av to regionsentrene i Fjellregionen og iverksette tiltak i tråd med dette. 

Hovedaktiviteter i fase 1:
-
Utarbeide "Samfunnsanalyse av Fjellregionen"
- Innhente informasjon fra andre småbyer/regionsentre som har drevet denne typen utviklingsarbeid
- Sammenfatte innspill fra næringsliv og frivillige organisasjoner
- Vurdere Business Improvement District (BID) som arbeidsmetode
- Felles kommunestyrediskusjon om utfordringer, strategier og tiltak


Prosjektleder: Rune Jørgensen tlf 951 10577 (til 31.10.2017 Jon Frydenborg)