Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene

Prosjektet startet opp sommeren 2016 og skal avsluttes i løpet av 2017 

Prosjektet skal etablere en velfungerende klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap, med særlig fokus på hvordan en styrker entreprenørskap i skolene. Prosjektet har som målsetning at klyngen etableres som et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom 4 fjellområder og Østlandsforskning. Videre at klyngen befester seg som en nasjonal klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap.

Hovedmål
Prosjektet skal gjennom å mobilisere ungdom gi lokalsamfunnene økt entreprenøriell kompetanse ved forbedrede og kunnskapsbaserte metoder.

Deltakere
Østlandsforskning, ved direktør Roger Lian, leder klyngesamarbeidet. Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap deltar med prosjektet «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap». Ungdomsrådet i Fjellregionen deltar med sine valgte representanter. De andre deltakerregionene er Hallingdal, Nord-Gudbrandsdal og Vest-Telemark.

Prosjektleder i Fjellregionen: Regionrådgiver Rune Jørgensen er med i styringsgruppen for Klyngesamarbeidet Prosjektmedarbeidere: Aina Winsvold og Cathrine Fodstad 

Mobil:
Regionrådgiver Rune Jørgensen 95110577 / Ungt Entreprenørskap Cathrine Fodstad 47375561 / Regionkoordinator Aina Winsvold 97480907.

Prosjektplanen kan du lese her 

Mere informasjon på nettsiden: www.ostforsk.no

Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap

Hensikten med dette prosjektet er å legge grunnlag for økt verdiskaping, bærekraftig næringsliv og flere arbeidsplasser for unge i Fjellregionen.  Dette skal gjøres gjennom å utvikle og forene to satsninger - der den ene er å få ny kunnskap inn i næringsutvikling av fornybare ressurser, og den andre er å videreutvikle det arbeidet som gjøres av Ungt Entreprenørskap i regionens skoler.

Prosjektet startet opp høsten 2016 og skal avsluttes i 2018 

Hovedmål
I pilotprosjektet «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap» skal studenter med ny og spesialisert kunnskap om regionens naturressurser rekrutteres til å samarbeide med lokalt næringsliv og elev- og ungdomsbedrifter her i Fjellregionen.  Dette vil bidra til å utvikle det lokale næringslivet i en «grønn» retning, at regionen får ta del i ny kunnskap, at det blir lagt et grunnlag for å få elever og studenter til å bli interessert i bioøkonomi, og ikke minst at det på sikt vil bli mulighet til å skape nye arbeidsplasser for nyutdannede med god kunnskap om regionens ressurser. Samtidig skal arbeidet som utføres av Ungt Entreprenørskap i regionens skoler videreutvikles.

Delmål
Etablere et godt samarbeid mellom ungdom, lokalt næringsliv, og vitenskapelige miljøer
At studenter med unik kunnskap om fjellregionenes ressurser utvikler næringsideer sammen med lokale bedrifter og skoleelever
At ungdommer i regionen blir veiledet og inspirert av disse studentene og prosjektene
Å få til naturlige møteplasser for målgruppene for prosjektet
Å bidra til å utvikle bedriftene her i en mer «grønn» retning, og skape fremtidige grønne arbeidsplasser
Øke kvaliteten på veiledningen som blir gitt til elev- og ungdomsbedrifter
Øke elevbedriftenes kontakt og samarbeid med mentorer
Å få SUM til å bli enda bedre og bli mer rettet mot fremtidens næringer

Prosjektgruppe
Regionrådet for Fjellregionen, Strategisk enhet for næringsutvikling, Ungdomsrådet i Fjellregionen, Ungt Entreprenørskap og Rørosregionen Næringshage.

Prosjektleder
Cathrine Fodstad i Ungt Entreprenørskap. Regionkoordinator Aina Winsvold er prosjektmedarbeider.

Mobil:
Ungt Entreprenørskap Cathrine Fodstad 47375561 / Regionkoordinator Aina Winsvold 97480907.

Prosjektplanen kan du lese her

Mere informasjon på nettsiden www.skapendeungdom.no

Entreprenørskap i skole og næringsliv

Prosjektleder: Cathrine Fodstad, Ungt Entreprenørskap, cathrine.fodstad@ue.no tlf +47 473 75 561 

Kristin Aas Berntsen, Ungt Entreprenørskap, kristin.aas-berntsen@ue.no tlf +47 412 68 820

Mer informasjon finnes under Skapende ungdom